หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การติดต่อ OPC UA Server กับ S7 1500

เราสามารถติดต่อ ICONICS OPC UA กับ S7 1500 ผ่าน Built-in Ethernet Communication Module โดยต้องคอนฟิกที่ Software ของ PLC และ OPC Server ดังนี้

  1. To start, open the PLC project in the S7 AI Portal software.
  2. Next, open PLC Properties.
  3. In the General tab, select Protection. Then, ensure that Full access (no protection) is enabled.
    Note: At this time, the Siemens TCP/IP Ethernet Driver does not support the use of a password.
  4. Next, check Permit access with Put/Get communication from remote partner. Then, save the settings.
  5. In the OPC server, create a new channel. In Device Driver, select Siemens TCP/IP Ethernet Driver from the drop-down list. Continue through the Channel Wizard, specifying channel properties as needed. Then, click Finish.
  6. Next, create a new device. In Model, select S7-1200 from the Device Model drop-down list. Continue through the Device Wizard, specifying device properties as needed. Then, click Finish.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น